Bezpieczne połączenie SSL

NFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI / REKLAMACJI PRZEZ KONSUMENTA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

a.     złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b.     złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy, kiedy wada jest nieistotna;

c.     żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

d.     żądać usunięcia wady.

W terminie czternastu dni ustosunkujemy się do żądań opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady, a w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkujemy się do każdego innego oświadczenia, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku będzie to jednoznaczne z uznaniem przez nas Państwa żądania.

Jesteście Państwo zobowiązanie dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres (Morgana Katarzyna Wolszczak, ul.
Szczebrzeska 55a, 22-400 Zamość, sklep@morgana.group) a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwo byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi my, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Wam rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

W przypadku kiedy rozpatrzenie oświadczenia o skorzystaniu z ekojmi lub reklamacji nie będzie Państwa satysfakcjonować, zgodnie z prawem i naszym regulaminem mogą Państwo skorzystać z postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej jak również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK.

Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres poczty elektronicznej: sklep@morgana.group

Platforma ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Rejestr UOKiK - https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

 

Przykładowy wzór:

 

………………, ….………………….

Data, miejscowość

 ..................................................................
                    Imię i nazwisko

 ..................................................................

 ..................................................................
                  Adres zamieszkania

 ..................................................................
                         e-mail

 ..................................................................
                         telefon 

MORGANA Katarzyna Wolszczak

Szczebrzeska 55a

22-400 Zamość

sklep@morgana.group

 

 OŚWIADCZENIE O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI / REKLAMACJI

 Nr zamówienia: ….................. | Data nabycia rzeczy …..................... | Data wydania rzeczy …..................... | Data wykrycia wady ….....................

Rodzaj wady: fizyczna/prawna* | Czy jest to pierwsze oświadczenie odnośnie tej rzeczy: tak/nie* | Czy rzecz jest zamontowana: tak/nie*

 

Nazwa towaru: ….............................................................................................................................................................................................................

Opis wady: …...................................................................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................................................................................

Informacje dodatkowe : ….................................................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................................................................................

 

Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 556 i kolejnych:**

1. żądam obniżenia ceny towaru o kwotę …............... (słownie: .......................................) i zwrot różnicy na podane poniżej konto lub adres

2. odstępuję od umowy i żądam zwrotu kwoty …................... (słownie: ..................................................) na podane poniżej konto lub adres

3. żądam nieodpłatnej naprawy towaru

4. żądam wymiany towaru na nowy

 

Moje konto bankowe nr: ………………………………………………………………………...................................................................................................

Przekazem pieniężnym Poczty Polskiej na adres: ….............................……………...........................….............................……………...........................

….............................……………........................................................................................................................................................................................

 

……………………………………

podpis Konsumenta

  * niewłaściwe skreślić | ** właściwe podkreślić